Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.akacosvendeghaz.hu  weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője  (Neisz Eszter:) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A www.akacosvendeghaz.hu weboldal bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói adatszolgáltatást követően vehetőek igénybe (pl.: kapcsolat űrlap, árajánlat kérő űrlap) . Az önkéntes adatszolgáltatás során a felhasználók kifejezett hozzájárulásukkal olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jelen hatályos törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatok megadása kötelező (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) az www.akacosvendeghaz.hu oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez

  •  Név
  •  Cím
  • Telefonszám
  • E-Mail cím
  • Érkezés dátuma
  • Távozás dátuma
  • Érkező felnőttek száma
  • Érkező gyermekek száma
  • Egyéb megjegyzés

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím, telefonszám valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános kérdések leírására, abból a célból, hogy azokra a Neisz Eszter- mint adatkezelő és üzemeltető – egyedi vagy általános jelleggel válaszolhasson. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott vagy az űrlap által bekért adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

A felhasználó az oldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje.

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség,) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Adatkezelő az adatokat a számviteli fennálló kötelezettségénekk teljesítése érdekében a jelenleg hatályos 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, élve az adatok törléséhez való jogával.  A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Bővebb információ az adatkezeléssel kapcsolatban az akacosvendeghaz@gmail.com e-mail címen kérhető.

Adatkezelő és Üzemeltető:

Neisz Eszter

9725 Kőszegszerdahely

Nyíres u. 3.

Adatkezelésért felelős kapcsolattartó: Neisz Eszter